مصرف پسته فندقی فله موجب تقویت ناخن و موی شما می شود

نگهداری آجیل به دما، رطوبت و شرایط تهویه خاصی نیاز دارد.

بلومو و همکاران پایداری لوتئین و روغن را در مغز پسته فندقی فله که تا 14 ماه در سه دما ذخیره شده بود، آزمایش کردند:

10، 25 و 378 درجه سانتیگراد. نمونه‌ها با استفاده از دو فیلم (نایلون و اتیلن وینیل الکل) با و بدون اکسیژن‌گیر بسته‌بندی شدند.

برای هر دما، نمونه های مرجع در کیسه های باز بسته بندی شدند. پس از 14 ماه، روغن صرف نظر از دمای نگهداری، تنها افزایش جزئی در اسیدیته و مقدار پراکسید نشان داد.

در مورد پایداری لوتئین، کمترین غلظت در دمای 378 درجه سانتیگراد با تخریب حدود 5/57 درصد مشاهده شد.

در دمای 10 و 258 درجه سانتیگراد، نمونه ها تفاوت جزئی در غلظت لوتئین با 37 درصد تخریب نشان دادند. بنابراین نگهداری کنترل شده برای حفظ کیفیت پسته مهم است.

پایداری روغن فقط تحت تأثیر طول مدت ذخیره سازی است. پایداری لوتئین نیز تحت تأثیر دمای ذخیره سازی و تخریب جنبشی است.

در طول ذخیره سازی، لوتئین پایداری خوبی در دمای 10 و 258 درجه سانتیگراد نشان داد.

به طور خاص، دمای پایین ذخیره سازی، مانند 108 درجه سانتیگراد، مهمترین پارامتر بود زیرا کیفیت خوب پسته را هم برای پایداری رنگدانه و روغن (اسیدیتی) و هم عدم وجود کپک و حشرات تضمین می کند.

مطالعات آزمایشگاهی اخیر و مطالعات انجام شده بر روی حیوانات نشان داده است که خواص سالم پسته را می توان تا حدی به محتوای آنتی اکسیدان های رژیم غذایی آجیل نسبت داد.

جنتیله و همکاران (60) اثرات عصاره آبدوست P. vera L. را بر تولید گونه های اکسیژن فعال در سلول های ماکروفاژ RAW 264.7 ارزیابی کردند.

کاهش وابسته به دوز در تولید گونه‌های اکسیژن فعال ناشی از لیپوپلی‌ساکارید (LPS) هنگامی مشاهده شد که سلول‌ها با غلظت‌های مختلف عصاره آبدوست انکوبه شدند، که نشان‌دهنده پروآنتوسیانیدین‌ها به عنوان اجزای فعال زیستی مسئول این اثر است.

به طور مشابه، انکوباسیون ماکروفاژهای موش RAW 264.7 با عصاره روغن پسته به مدت 24 ساعت باعث کاهش برخی از نشانگرهای التهابی ناشی از LPS مانند Ifit-2، TNF-a و IL-6 شد.

این عصاره روغنی پسته همچنین بیان Ifirt-2، TNF-a، IL-6 و IL-1b را به ترتیب 78، 55، 58 و 35 درصد در پاسخ به تحریک LPS همان سلول ها کاهش داد.