مرکز بوقلمون آزاد کانادایی

بکارگیری شیوه هایی که آن ها را اینترنتی معرفی می کنند موجب شده است که مرکز بوقلمون آزاد کانادایی، در کمترین زمان ممکن بتوانند این محصول را به فروش برسانند.
بوقلمون های کانادایی از برترین بوقلمون هایی می باشند که آن ها را می توان پرورش داده و سپس از گوشتشان استفاده نمود، لازم به ذکر است که شرایط نگهداری از بوقلمون ها با توجه به حساس بودن این پرنده نیازمند در نظر گرفتن شرایط خاصی است. مرکز بوقلمون آزاد کانادایی، را اینترنتی هم می شود دنبال نمود.